Услуги

Нотариалната кантора предлага пълния набор от услуги:

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • покупко-продажба
 • дарение
 • замяна
 • делба
 • ипотека – учредяване, заличаване, подновяване
 • прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане
 • Учредяване на право на строеж (суперфиция)
 • Право на ползване – учредяване, запазване
 • Kонстативни нотариални актове за удостоверяване право на собственост върху недвижим имот, въз основа на документи или въз основа на обстоятелствена проверка за придобиване по давност

СДЕЛКИ С МПС

 • Продажба
 • Дарениe
 • Замяна
 • Делба

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИС, ДАТА, И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ

 • Пълномощни
 • Спесимени и други декларации по търговския закон
 • Декларации, вкл. разрешения за пътуване на непълнолетни в чужбина
 • Сделки с търговски предприятия
 • Апорт
 • Договори за покупко-продажба на дружествени дялове
 • Протоколи по търговския закон
 • Договори за наем
 • Договори за заем
 • Договори за аренда
 • Договори за доброволна делба и законни ипотеки и др.

ДРУГИ НОТАРИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

 • Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 • Връчване на нотариални покани и протести
 • Съставяне на констативни протоколи за явяване или за неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него
 • Извършване на нотариално завещание, съхранение и обявяване на саморъчно завещание
 • Приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа
 • Консултации, свързани с нотариална дейност и други

Нашето работно време е:

 • понеделник до петък – от 9.00 до 17.30 часа;
 • събота – от 10.00 до 15.00 часа;
 • с предварителна уговорка – извън редовното работното време, в почивни/празнични дни и/или на адрес.

Кантората работи без обедна почивка.

С цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания – нотариалната кантора се намира на партерния етаж на сградата и е лесно достъпна за тях.

Предварително записване на часове е необходимо, ако желаете посещение и удостоверяване на адрес, за консултации и изповядването на сделки с имоти. За останалите нотариални услуги, заповядайте когато за Вас е удобно, в рамките на работното време.

Нотариалната кантора предлага пълния набор от услуги:

 • Сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, делби, ипотеки и др.;
 • Сделки с МПС;
 • Завещания;
 • Нотариална заверка на подписи и съдържание;
 • Пълномощни, декларации и др. документи;
 • Преписи на документи;
 • Учредяване/запазване право на ползване;
 • Изготвяне на нотариални покани и договори;
 • Удостоверяване извн кантората;
 • Други нотариални услуги и удостоверявания.

Нашето работното време е:

 • понеделник до петък – от 9.00 до 17.30 часа;
 • събота – от 10.00 до 15.00 часа;
 • с предварителна уговорка – извън редовното работното време, в почивни/празнични дни и/или на адрес.

С цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания – нотариалната кантора се намира на партерния етаж на сградата и е лесно достъпна за тях.

Предварително записване на часове е необходимо, ако желаете посещение и удостоверяване на адрес, за консултации и изповядването на сделки с имоти. За останалите нотариални услуги, заповядайте когато за Вас е удобно, в рамките на работното време.